White Licorice in the rose garden

White Licorice in the rose garden